Cover image

Ny utgave av hefte: Boligtilpassning

www.husbanken.no/universell-utforming/boligtilpassing 
Målgruppa for dette heftet er personer med nedsett funksjonsevne, pårørande, tilsette i kommunen og andre som skal bidra til å leggje til rette eksisterande bustad slik at den vert tilgjengeleg og funksjonell.
Få bustader er tilpassa personar som har nedsett funksjonsevne. Mange får problem med å bli buande i bustaden sin grunna nedsett bevegelse, syn, hørsel, allergi eller av andre årsakar.

I følgje den siste folke- og bustadteljinga er berre ni prosent av bustadene i landet egna for rullestolbrukarar. Tilpassing av bustad er difor eit viktig verkemiddel for å sikra at personar med nedsett funksjonsevne får eigna bustad. Dette bidreg til at dei i større grad meistrar eige buforhold og at behov for tenester vert redusert.

W:
H: