Cover image

Bergen Kommune

https://www.bergen.kommune.no/
Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt. Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget.
En viktig rettighet er retten til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren. Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.
W:
H: