Cover image

Om NHF

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

http://www.nhf.no/
Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede. NHF arbeider for et samfunn uten diskriminering, der alle mennesker har mulighet til å delta på lik linje på alle samfunnsarenaer. NHF ble opprettet før trygde- og velferdsordningene var utviklet, i en tid hvor mennesker med funksjonsnedsettelser i stor grad var usynliggjort og ekskludert fra deltakelse i samfunnslivet. I dag er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv, både blant politikere og blant folk flest. Mye er vunnet, men fortsatt er det langt igjen før vi når målet om full samfunnsmessig deltakelse og likestiling. NHF arbeider interessepolitisk over hele landet for å nå målet om et samfunn for alle.
Gjennom mer enn 153 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og NHF's Ungdom (NHFU) organiserer NHF ca 14 000 medlemmer.
 

 

W:
H: