Universell utforming

Universell utforming AS

Universell utforming AS

universellutforming.org/ 
tilbyr ingeniør- og arkitektrådgivning knyttet til universell utforming i bygg og uteområder. Vi kvalitetssikrer plantegninger for publikumsbygg, tilgjengelige boenheter og uteområder i henhold til gjeldende regelverk. De gode løsningene står alltid i fokus og vi gir gjerne råd ut over gjeldene regelverk.

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen

https://www.vegvesen.no/universell-utforming
Håndbok for universell utforming: "Håndbok 278 - Universell utforming av veger og gater" Universell utforming omhandler hele trafikksystemet, for eksempel er god skilting og lesbarhet viktig for alle reisende. Håndboken er både en generell veileder og gir også anbefalinger for utforming på ulike deler av transportsystemet, for eksempel rasteplasser, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser etc.
Bygg for alle

Bygg for alle

https://byggforalle.no/
er et nettsted hvor du finner info om tilgjengelighet til offentlige bygninger på en strukturert måte. Byggene finner du frem ved å skrive hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å finne i fritekstsøkefeltet. Foreløpig er det kun bygninger som forvaltes av Statsbygg som ligger inne. 
Bufdir

Bufdir

https://www.bufdir.no/uu/
Hovedmålet til Bufdir er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Bufdir skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

https://dibk.no/
er sentral myndighet for regelverksutvikling. Vi veileder om regelverket og arbeider med kompetanseheving på universell utforming gjennom opplæringstilbud for byggenæringen og politikere og ansatte i kommuner og fylker. 
Husbanken

Husbanken

http://www.husbanken.no/universell-utforming/
Eit universelt utforma bygg er ikkje berre lett å bevege seg og orientere seg i, men også sunt å opphalde seg i. 
Inkluderende design IKT

Inkluderende design IKT

http://www.itfunk.org/
Universell utforming eller inkluderende design, også kalt design for alle, kan kort forklares som design av produkter og tjenester som kan brukes av så mange som mulig i en stor variasjon av brukssituasjoner.
Norsk Standard

Norsk Standard

www.standard.no/ 
Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. 
W:
H: