Cover image

Bufdir

https://www.bufdir.no/uu/
Hovedmålet til Bufdir er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Bufdir skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Bufdir er fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering. Vi bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig for å hindre diskriminering og bidra til likestilling på områdene kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og etnisitet og livssyn. Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike områder. Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode.  Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. 


 

W:
H: