Cover image

Regjeringen

https://www.regjeringen.no/no/id4/
Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

Departementet arbeider for at økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre tilgjengeligheten for alle og legger vekt på at dette kan oppnås gjennom planleggingen. Det er grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. Aktivitetene er fordelt mellom flere departementer: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for tilgjengelighet og universell utforming innen bolig- og bygningssektoren.

W:
H: