Cover image

Direktoratet for byggkvalitet

https://dibk.no/
er sentral myndighet for regelverksutvikling. Vi veileder om regelverket og arbeider med kompetanseheving på universell utforming gjennom opplæringstilbud for byggenæringen og politikere og ansatte i kommuner og fylker. 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
W:
H: