Cover image

Statens Vegvesen

https://www.vegvesen.no/universell-utforming
Håndbok for universell utforming: "Håndbok 278 - Universell utforming av veger og gater" Universell utforming omhandler hele trafikksystemet, for eksempel er god skilting og lesbarhet viktig for alle reisende. Håndboken er både en generell veileder og gir også anbefalinger for utforming på ulike deler av transportsystemet, for eksempel rasteplasser, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser etc.

Den er en veileder for alle som jobber med universell utforming, fra overordnet planlegging av transportsystemet og ned til detaljer som for eksempel utforming av kantstein eller snøbrøyting, forteller Ingrid Øvsteng i Vegdirektoratet. [08.02.2011] For Statens vegvesen betyr universell utforming at alle skal kunne reise, uavhengig av funksjonsevne. Det handler om å tilpasse infrastrukturen til alle slags mennesker, enten de er små eller store, unge eller gamle, med eller uten bagasje. Trinnfri atkomst, ledelinjer og tydelig informasjon er sentrale elementer for å få transportsystemet universelt utformet.

 

W:
H: