Cover image

Helse Vest

www.helse-vest.no
Her ligger mange nyttige lenker, og telefonnr. samt tema som: behandlingstilbud, pasientrettigheter, ventetider og brukermedvirkning.
Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest sørgjer for at dei rundt 1,1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa. I tillegg eig Helse Vest IKT-selskapet Helse Vest IKT AS. Det er rundt 50 tilsette i Helse Vest RHF, som held til på Forus i Stavanger kommune. Helse Vest er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
W:
H: