Cover image

Husbanken

https://www.husbanken.no/person/
Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for å gjøre endringer i boligen sin for å kunne bli boende over tid. I noen tilfeller kan det dreie seg om mindre tilpasninger som for eksempel å fjerne terskler eller å bygge rampe ved boligens inngang. I andre tilfeller er det behov for større ombygginger.
Få bustader er tilpassa personar som har nedsett funksjonsevne. Mange får problem med å bli buande i bustaden sin grunna nedsett bevegelse, syn, hørsel, allergi eller av andre årsakar.

I følgje den siste folke- og bustadteljinga er berre ni prosent av bustadene i landet egna for rullestolbrukarar. Tilpassing av bustad er difor eit viktig verkemiddel for å sikra at personar med nedsett funksjonsevne får eigna bustad. Dette bidreg til at dei i større grad meistrar eige buforhold og at behov for tenester vert redusert.

W:
H: