Cover image

Brukerutvalg NAV Hjelpemiddelsentralen

Publisert 20.04.2020
https://www.nav.no/no/lokalt/vestland
Brukerutvalet gjer brukrarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler. På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester til brukarar av tekniske hjelpemiddel i Hordaland.
  • Gje råd i når det gjeld hjelpemiddelsentralen sine vegval, satsingsområde, prioriteringar, innretting av verksemdsplan og konkrete tiltak som rettar seg mot sentralen sitt tilbod mot brukarane.
  • Fungera som ein erfaringsbank/ressursinstans når det gjeld opplevd sørvisnivå.
  • Fungera som rapportør av faktiske, og særleg utilsikta, verknadar av regelverk og rutinar.
  • Vera initiativtakar til samarbeids- og informasjonstiltak som brukarane ser behov for.
  • Vera kanal for gjensidig openheit og utveksling av informasjon som er viktig for brukarane.

Har du som bruker av Hjelpemiddelsentralen Hordaland saker du ønsker å få belyst, eller ha informasjon om, send oss en mail til: nhfbergen@gmail.com

W:
H: