Cover image

TT-kort

Publisert 25.06.2018
http://www.hordaland.no/tt-kort/
Hordaland fylkesutval har den 20. juni 2013 fatta vedtak om at unytta TT-kvote for første halvår ikkje blir trekt tilbake ved kvoteskifte 1.juli. Endinga trådte i kraft 1. juli 2013. Endringa gjeld innafor same kalenderår. 

Funksjonshemma i Hordaland kan få økonomisk støtte til reiser. Dette gjeld personar som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet. For desse kan vi tilby tilrettelagt transport med drosje eller spesialbil. Ordninga skal ikkje erstatte eit dårleg eller manglande kollektivtilbod.

Du kan få økonomisk støtte til fritidsreiser med drosje. Søknad sendast Hordaland fylkeskommune. Du får då eit TT-kort til betaling av reisa. TT-kort til fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og faste rullestolbrukarar. Personar med sterkt nedsett mobilitet kan og søkje.

 

W:
H: